1. PRZYJMOWANIE DO GRUPY
  1. Do grupy może zostać przyjęta 1 osoba z danej branży. Branże dzielimy na specjalizacje - np. ubezpieczenia (na życie / majątek /...).
  2. Do grupy może zostać przyjęta osoba, która jest przedsiębiorcą od min. 12 miesięcy.
  3. Członkowie reprezentują swój własny biznes.
  4. Członek grupy zobowiązany jest do informowania Zarządu o konflikcie / wyroku / orzeczeniu wobec kandydata na członka grupy, które uniemożliwiłoby jego przyjęcie do organizacji.
  5. Nowi członkowie grupy zobowiązani są do udziału w szkoleniu wstępnym (szkolenie dot. networking - co daje + jak to robić).
  6. Wypowiedzenie umowy na wniosek członka, może nastąpić w ostatnim miesiącu umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa automatycznie jest przedłużana na kolejny rok i zobowiązuje członka do płatności, zgodnie z pkt. 2.
 2. PŁATNOŚCI
  1. Członek, aby uczestniczyć w spotkaniach, powinien mieć podpisaną umowę abonamentową (wizytówka firmy na portalu askdom.pl) z Grupą Goldwing sp. z o.o. oraz potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej - na wymienione usługi wystawiona zostanie faktura VAT.
  2. Składka członkowska płatna jest z góry za 12 miesięcy i wynosi: 6.000 zł netto
  3. Po przyjęciu do grupy składka członkowska nie może zostać zwrócona.
  4. Ze składek członkowskich do wspólnej puli trafia 20% kwoty (100 zł netto), która wykorzystana będzie zgodnie z decyzją Zarządu (głównie na cele szkoleniowe), przy czym decyzja ta musi zostać podjęta po konsultacji z grupą.
 3. SPOTKANIA
  1. Członkowie zobowiązani są do obecności na wszystkich spotkaniach grupy, do której są przypisani.
  2. Istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa - osoba decyzyjna w firmie.
  3. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy ASK Biznes, ale może uczestniczyć w spotkaniach różnych grup.
  4. Dopuszczone są 4 nieusprawiedliwione obecności w skali roku. W przypadku większej liczby, Zarząd zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy na zasadach opisanych w pkt. 6.1.
  5. Członek może zaprosić dowolną liczbę gości. Dany gość może uczestniczyć w spotkaniu grupy 1 raz.
  6. Członkowie zobowiązani są do organizacji spotkań partnerskich (między członkami - np. 1 na 1 lub większych) - min. 1 miesięcznie.
 4. ORGANIZACJA
  1. Wizytówki stowarzyszonych dostępne są w zakładce firmy na portalu askdom.pl.
  2. Rekomendacje mogą zostać zgłaszane poprzez wpis na specjalnie przygotowanych kartkach (podczas Śniadania) oraz poprzez zgłoszenie do Sekretarza (poza Śniadaniami).
  3. Listy z danymi (dane osobowe - numery / maile / etc.) są tajne i członkowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy.
  4. Członkowie ASK Biznes mogą używać identyfikacji graficznej oraz elementów wizualnych dot. ASK Biznes.
 5. DZIAŁANIA GOLDWING NA RZECZ ASK BIZNES
  1. Oprawa video - wywiady, informacje.
  2. Zdjęcia.
  3. Relacja dziennikarza - Better Vision + współpraca z mediami.
  4. Program partnerski + karty partnerskie - askdom.pl.
  5. Wizytówki stowarzyszonych firm + pakiet askdom.pl (oś czasu).
  6. Miejsca publikacji informacji / newsów / informacji do klienta: askdom.pl + kramik.pl + nieruchomoscipodlaskie.pl + Gazeta Nieruchomości Podlaskie + Gazeta Okazje.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. ASK Biznes zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy członkowi organizacji w przypadku rażących naruszeń regulaminu, prawomocnego orzeczenia lub wyroku skazującego ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku składka członkowska nie jest zwracana.
  2. Zasady mogą zostać zmieniane przez Zarząd (również na wniosek członków).
  3. Zasady decydowania Zarządu - głosowanie zwykłą większością głosów, natomiast w przypadku remisu decyduje Prezes Zarządu.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Ask Biznes Sp. K. A., ul. Świętojańska 12 A 15-082 Białystok,
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem paulina.bogdan@askbiznes.pl
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy;
  • działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym przedstawienia oferty jeśli o nią zapytasz)
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • marketingowym, abyś na bieżąco był z ofertą – jednak tylko gdy wyrazisz na to zgodę– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać przekazane:
  • obsłudze prawnej,
  • obsłudze IT
  • bankom,
  • operatorom pocztowym
  a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych:
  • dla celów zawarcia umowy lub przedstawienia jej warunków – jest warunkiem zawarcia umowy i jesteś zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
  • dla celów marketingowych – jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli
  jednak nie podasz ich, nie będziemy mogli informować Cię o naszej bieżącej ofercie.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.
 7. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych;
  2. usunięcia danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy, wiadomość email na adres: paulina.bogdan@askbiznes.pl
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy także, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.